Regulamin

FACEBOOK Bieg NIEZŁOMNYCH

1. Organizator:

Stowarzyszenie Czarna JEDYNKA

Kontakt:

Piotr Twardowski,

tel. 502339008

e-mail: bieg@czarnajedynka.com

2. Miejsce i termin zawodów:

Dylągówka gmina HYŻNE, Ośrodek BOSKA DOLINA.

sobota, 15.09.2018 r.

3. Cel imprezy:

 • uczczenie pamięci Żołnierzy Wyklętych,
 • popularyzacja biegów terenowych wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji ZHP, ZHR, żołnierzy oraz innych służb mundurowych,
 • aktywizacja osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach,
 • upowszechnianie zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu wolnego,
 • promocja regionu.

4. Dystanse (podawane w przybliżeniu do 500m):

 • wyścig uliczny dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach – REGULAMIN WYŚCIGU  na wózkach osób niepełnosprawnych . 
 • 5 km – dla dzieci i młodzieży do 15 lat
 • 10 km – bez limitu wieku
 • PÓŁMARATON – od 16 lat (ukończone do dnia zawodów)

5. Program:

Sobota – 15.09.2018 r.

 • 9.00 – 10.30 – Wydawanie numerów startowych.
 • 10.45 – Wyścig dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.
 • 11.20 – Start wspólny 5 km, 10 km i półmaratonu.
 • 12:00 – Dekoracja zwycięzców wyścigu dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.
 • 13:30 – Dekoracja zwycięzców biegu na 5 km, 10 km i PÓŁMARATONU.
 • 14.00 – Spotkanie z Kombatantami AK i NSZ, WIN, członkami Związku Sybiraków.
 • 14:30 – Losowanie nagród.
 • 15.15 – Ognisko Harcerskie – zakończenie Biegu.

 

6. Zgłoszenia zawodników.

Impreza ma charakter otwarty, prawo startu mają osoby zrzeszone i niezrzeszone.

Prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy (wszystkie pola obowiązkowe) internetowy lub tradycyjny jest warunkiem uznania zgłoszenia za ważne i umieszczenia zawodnika na internetowej liście zgłoszonych do Biegu Niezłomnych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niekompletne lub błędnie wypełnione zgłoszenie.

Karta zgłoszenia bez podpisu jest uznana za nieważną.

Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia listy startowej.

Zgłoszenia telefoniczne nie są przyjmowane.

7. Opłaty startowe.

Start bezpłatny dla:

– młodzieży do 15 lat,

– mieszkańców Gminy Hyżne i Błażowa,

– uczestnicy wyścigu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach

 

UWAGA:

Tylko przy zapisach internetowych do 10 września 2018 r.

Po tym terminie opłata za start dla wyżej wymienionych osób 15 zł.

 

Wpisowe:

Termin wpłaty

Wysokość wpłaty na 10 km

Wysokość wpłaty na PÓŁMARATON

Ilość losów*

   1 – 31.03.2018 r. 30 zł. 40 zł. 4/osobę
1.04- 31.05. 2018 r. 40 zł. 50 zł. 3/osobę
1.06- 8.09. 2018  r. 50 zł. 70 zł. 2/osobę
W dniu zawodów 60 zł. 100 zł. 1/osobę


*Uwaga: wszyscy zawodnicy biorą udział w losowaniu nagród rzeczowych. Każdy zawodnik otrzymuje losy, których ilość uzależniona jest od daty pełnego zgłoszenia (zgłoszenie + opłata).

Zgłoszenia przez Internet możliwe tylko do 10 września 2018 r. Po 10 września 2018 r. zgłoszenie możliwe tylko w biurze zawodów, w dniu zawodów.

Po zarejestrowaniu należy dokonać wpłaty w terminie 5 dni roboczych od zgłoszenia, ale nie później niż 8 września 2018 r. Brak wpłaty w tym terminie może skutkować skreśleniem z listy.

Opłaty startowej można dokonać przelewem z dopiskiem „Imię i nazwisko zawodnika, wpisowe 7 km”, „Imię i nazwisko zawodnika, wpisowe PÓŁMARATON” bezpośrednio ze strony timekeeper.pl lub wpłacać na konto:

 

Stowarzyszenie Czarna JEDYNKA

1419 5000 0120 0608 0691 060002

Faktury VAT do opłat dokonywanych przelewem wystawiamy, na prośbę wpłacającego, w terminie 7 dni od daty wpłynięcia środków na rachunek bankowy i wyłącznie na osoby lub podmioty, które dokonały przelewu, po podaniu ich dokładnych danych.

Wpłaty bezpośrednio przed Biegiem będą przyjmowane w biurze Biegu

Uwaga! W przypadku rezygnacji ze startu opłata startowa nie jest zwracana.

 

8. Informacje dla zawodników

Zawodnicy są zobowiązani posiadać dowód tożsamości w celu weryfikacji w Biurze Zawodów.

Odebranie numerów startowych w Biurze Zawodów.

Pomiar czasu jest elektroniczny.

Bufet na trasie PÓŁMARATONU obejmuje: wodę, owoce, czekoladę.

Organizatorzy zapewniają posiłek regeneracyjny po wyścigu dla każdego zawodnika.

Organizatorzy nie zapewniają uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Uczestnicy imprezy są zobowiązani do przestrzegania wszelkich zasad związanych z ochroną przyrody, ekologią, porządkiem.

W czasie trwania imprezy należy przestrzegać wszystkich zaleceń służb porządkowych.

Wydawanie numerów:

– miejsce wydawania numerów: Biuro Biegu /stadion Błażowa/

– w przypadku odbioru numeru startowego za inną osobę (rodzinę, przyjaciół) należy okazać dowód tożsamości, wypełnić oświadczenie i złożyć czytelny podpis.

Postępowanie na trasie zawodów:

zawodnicy biegną od startu do mety po oznakowanej trasie. Na trasie będą znajdowały się punkty kontrolne. Ich obsługa będzie spisywała numery startowe w celu weryfikacji dystansu przebytego przez zawodnika.

Oznakowanie trasy:
trasy poszczególnych dystansów będą oznakowane za pomocą tabliczek z logo zawodów oraz taśm,
na trasach dystansów obowiązuje bezwzględny limit czasowy ukończenia biegu:

 •   1 godz.   – limit na 5 km.
 •   2 godz.  – limit na 10 km.
 • 3,5 godz. – limit na trasie PÓŁMARATONU,

 

– zawodnicy wolniejsi nie powinni utrudniać i przeszkadzać szybszym zawodnikom w wyprzedzaniu,
– zawodnik, który nie może bądź nie chce ukończyć biegu powinien poinformować o tym obsługę zawodów wyposażoną w środki łączności znajdującą się na trasie i dalej postępować zgodnie z instrukcjami.

Postępowanie na mecie:
zawodnik po przekroczeniu linii mety jest zobowiązany do zwrócenia swojego chipa organizatorom pod rygorem dyskwalifikacji.

 

Protesty:
– ewentualne protesty należy składać, wraz z wszystkimi dowodami w formie pisemnej, w języku polskim,
– do pisemnego protestu należy załączyć kaucję w wysokości 300 złotych,
– w przypadku uznania protestu kaucja zostaje zwrócona. W przypadku odrzucenia protestu kaucja przechodzi na rzecz Organizatora. Czas na złożenie protestu wynosi 15 minut od zamieszczenia nieoficjalnych wyników na tablicy ogłoszeń znajdującej się w okolicy biura zawodów.

Przebywanie na trasie Biegu Niezłomnych 2018 bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone.

 

9. Kategorie:

1) OPEN na każdym dystansie

2) OPEN SŁUŻBY MUNDUROWE na dystansie 10 km  i PÓŁMARATON

 

Do tej kategorii mogą zgłaszać się osoby reprezentujące między innymi: środowisko harcerskie ZHP i ZHR, Wojsko Polskie, GOPR, Straż Graniczną, Straż Pożarną, Służbę Więzienną, Służbę Celną, Policję, Straż Miejską, i inne.

Do uruchomienia kategorii konieczne jest zgłoszenie min. 20 zawodników tej samej płci, którzy w zgłoszeniu zaznaczą, że reprezentują dane środowisko. W przypadku gdy jedna służba mundurowa zgłosi więcej niż 20 zawodników możliwe jest uruchomienie osobnej kategorii tylko dla tej służby mundurowej.

Powyższa opcja jest możliwa tylko przy zgłoszeniach internetowych, opłaconych do 10 września 2017 r.

3) OPEN FIRMY na dystansie: 10 km i PÓŁMARATON.

Do uruchomienia kategorii konieczne jest zgłoszenie min. 20 zawodników tej samej płci, którzy w zgłoszeniu zaznaczą, że reprezentują daną Firmę. W przypadku gdy jedna Firma zgłosi więcej niż 20 zawodników możliwe jest uruchomienie osobnej kategorii tylko dla tej Firmy.

Powyższa opcja jest możliwa tylko przy zgłoszeniach internetowych, opłaconych do 10 września 2017 r.

 

10. Wyniki.

Wyniki nieoficjalne obowiązują do momentu dekoracji zwycięzców poszczególnych biegów. Po tym czasie wyniki zawodników dekorowanych zostają uznane za oficjalne.

Wyniki biegów 10 km i PÓŁMARATONU uwzględniać będą następujące klasyfikacje:

A) OPEN,

B) z podziałem na następujące grupy wiekowe

                  (w kategoriach wiekowych nie przewiduje się nagród, wyniki są podawane informacyjnie):

   • K/M 15  – urodzeni do 2003 (wymagana zgoda rodziców lub opiekunów prawnych)
   • K/M 18  – (16-19 lat) urodzeni 2002-1999 (osoby niepełnoletnie – zgoda rodziców lub opiekunów prawnych)
   • K./M 20 – (20-29 lat) urodzeni: 1998-1989
   • K./M 30 – (30-39 lat) urodzeni: 1988-1979
   • K./M 40 – (40-49 lat) urodzeni: 1978-1969
   • K./M 50 – (50-59 lat) urodzeni: 1968-1959
   • K./M 60 – (60-69 lat) urodzeni: 1958-1949
   • K./M 70 – (powyżej 70 lat) urodzeni: 1948 i starsi.

C) Pozostałe kategorie

 

11. Nagrody.

Medale dla wszystkich zawodników, którzy ukończą bieg.

Nagradzamy upominkami i medalami specjalnymi 3 najszybsze kobiety i 3 najszybszych mężczyzn startujących na każdym dystansie.

Wszyscy zawodnicy biorą udział w losowaniu nagród rzeczowych.

Warunkiem otrzymania nagrody jest osobiste stawienie się na ceremonii wręczania nagród oraz ich losowania.

 

12. Uwagi końcowe.

Uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001 r. (Dz. U. Nr 101 poz.1095).

Uczestnictwo w biegu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz użycie wizerunku zawodnika przez Organizatorów Biegu Niezłomnych w wydawnictwach, podczas transmisji telewizyjnej, radiowej i internetowej.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia zawodników, którzy zapisując się oświadczają, że posiadają dobry stan zdrowia i nie istnieją przeciwwskazania medyczne do uczestnictwa w zawodach biegowych.

W przypadku złych warunków pogodowych organizator ma prawo do zmiany, odwołania lub skrócenia dystansu.

Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi Biegu Niezłomnych 2017.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu bez podania przyczyny.

W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Organizator.